Lesvoorwaarden cursusjaar 2023-2024

direct inschrijvenbekijk alle lessen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor lessen, cursussen, workshops en projecten op het gebied van muziek, theater en overige kunstdisciplines geldig van 1 augustus 2023 t/m 31 juli 2024.

Aanvang Cursusjaar

De lessen van het cursusjaar 2023-2024 starten in de week van 4 september. 

Inschrijving

Inschrijving voor het volledige aanbod aan lessen, cursussen, workshops en projecten staat open voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland en daarbuiten.
Inschrijving voor reguliere lessen muziek en theater geschiedt in principe voor het gehele cursusjaar, dus van 1 augustus t/m 31 juli.
Tussentijdse inschrijving is mogelijk in overleg met administratie en docent en is afhankelijk van onder meer de beschikbare lestijd in het rooster van de docenten. Wanneer er geen ruimte is voor directe ingang van de lessen wordt men op een wachtlijst geplaatst.
Voor korter lopende cursussen, workshops en projecten wordt ingeschreven voor de (beperkte) duur van de cursus, workshop of het project.
Inschrijving kan geschieden door het inschrijfformulier op deze site volledig in te vullen en te verzenden aan de administratie. Je kunt het Inschrijfformulier muziek  of het inschrijfformulier theater (volgt z.s.m) ook downloaden en opsturen.
Leerlingen worden geplaatst op volgorde van inschrijving, indien mogelijk wordt rekening gehouden met voorkeuren voor een docent en/of leslocatie. AMV-leerlingen die in een nieuw cursusjaar overstappen naar instrumentale lessen krijgen voorrang bij de plaatsing.
Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging en nader bericht van de administratie.

Uitschrijving

Uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de administratie. Voor reguliere muzieklessen geldt dat indien niet wordt uitgeschreven vóór 1 juni van het cursusjaar, uitgegaan wordt van stilzwijgende verlenging. Opzeggen voor het nieuwe cursusjaar dient dan ook vóór 1 juni te geschieden.
Tussentijds opzeggen van reguliere muzieklessen is alléén mogelijk per 1 januari. Hierbij geldt dat de opzegging vóór 1 december moet geschieden, schriftelijk of per e-mail bij de administratie. In dat geval is 4/10 deel van het totale lesgeld verschuldigd.
Bij de theaterlessen, de korter lopende cursussen, workshops en projecten eindigt de inschrijving steeds automatisch na afloop van de activiteit en is tussentijds opzeggen, behoudens uitzonderlijke gevallen, niet mogelijk.

Betaling

De lesgelden voor reguliere muzieklessen dienen in twee termijnen te worden voldaan; hiertoe worden facturen toegezonden:

  • De factuur voor de eerste termijn bedraagt 4/10 deel van het totale lesgeld en wordt toegezonden in oktober.
  • De factuur voor de tweede termijn bedraagt 6/10 deel van het totale lesgeld en wordt toegezonden in maart.

De facturen dienen binnen vier weken te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen kan de deelname aan de lessen en de inschrijving eenzijdig worden beëindigd en kan het Cultuurcentrum besluiten een incassotraject te starten.
In bijzondere gevallen kan, in overleg met directie en administratie, een betalingsregeling worden getroffen.
De kosten voor de theaterlessen en overige korter durende cursussen, workshops en projecten, evenals voor de strippenkaart, worden in één termijn gefactureerd.

Restitutie

Voor reguliere muzieklessen die wekelijks plaatsvinden geldt dat er minimaal 35 en maximaal 38 lessen worden gegeven in een lesjaar. Wanneer het aantal gegeven lessen door ziekte of uitval van de docent onverhoopt minder is dan 35, vindt aan het einde van het lesjaar restitutie van een gedeelte van het lesgeld plaats.
Het missen van lessen als gevolg van ziekte of andere redenen van de leerling, geeft géén recht op restitutie. Soms kan, in overleg met de docent, in zo’n geval een les later worden ingehaald, de leerling kan hier echter geen recht op doen gelden.

Feestdagen en vakanties

Zie de pagina Feestdagen en vakanties.