Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en tarieven met ingang van fusiedatum (fusie: muziekschool Noordakkoord, theaterschool Wonderboom en muziekschool Hunsingo)

 

Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland.

Algemene voorwaarden voor lessen, cursussen, workshops en projecten op het gebied van muziek en theater:

 

Inchrijving

Inschrijving voor het volledige aanbod aan lessen, cursussen, workshops en projecten staat open voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland en daarbuiten.

Uitsluitend leerlingen t/m 18 jaar die wonen in de gemeente Het Hogeland komen in aanmerking voor gesubsidieerde reguliere muziek- en theaterlessen.

Voor leerlingen vanaf 19 jaar en ouder en alle leerlingen van buiten de gemeente gelden ongesubsidieerde tarieven.

Inschrijving voor reguliere lessen muziek en theater geschiedt in principe voor het gehele jaar, dat steeds loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Tussentijdse inschrijving is mogelijk in overleg met administratie en docent en is afhankelijk van beschikbare lestijd en docenten. Indien er op dat moment geen mogelijkheid is kan men op een wachtlijst worden geplaatst.

Voor korter lopende cursussen, workshops en projecten gelden afzonderlijke tarieven en in het algemeen een inschrijving voor de beperkte duur van de cursus, workshop of het project.

Inschrijving voor reguliere lessen geschiedt door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te retourneren aan de administratie.

Inschrijfformulieren voor reguliere lessen, cursussen, workshops en projecten zijn te verkrijgen bij de administratie of te downloaden via de website of op de website zelf in te vullen.

De leerlingen worden geplaatst op volgorde van inschrijving, en voor zover mogelijk rekening houdend met de voorkeur voor een docent. Bij overtekening wordt een wachtlijst gehanteerd. Muziekleerlingen die van AMV-lessen overgaan naar instrumentale muzieklessen krijgen voorrang bij de plaatsing.

Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging waarop tevens is vermeld of er voor het betreffende instrument of de betreffende cursus een wachtlijst is. In dat geval volgt nader bericht zodra de leerling definitief kan worden geplaatst.

 

Uitschrijving

Uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de administratie. Bij reguliere muzieklessen geldt dat indien geen uitschrijving plaatsvindt voor 1 juni van het cursusjaar, wordt uitgegaan van stilzwijgende verlenging. Ook is het mogelijk om reguliere muzieklessen en theaterlessen per 1 januari op te zeggen. In dat geval is een evenredig deel, zijnde 5/12e van het lesgeld verschuldigd. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. Bij ontvangst van een uitschrijvingsverzoek na 1 januari is het gehele bedrag voor het cursusjaar verschuldigd.

Voor alle lessen, cursussen, workshops en projecten kan in bijzondere gevallen naar redelijkheid en billijkheid restitutie worden verleend, zulks ter beoordeling aan directie en/of coördinator. Bij reguliere lessen muziek en theater geldt een geaccepteerde uitvalmarge van een docent van twee (2) lessen per cursusjaar, waarbinnen geen restitutie wordt verleend.

Bij korter lopende cursussen, workshops en projecten eindigt de inschrijving steeds automatisch na afloop van de activiteit.

 

Lesduur reguliere lessen muziek en theater.

De lesduur is steeds gekoppeld aan het lestarief;  zie hiervoor de pagina Tarieven. Voor reguliere muzieklessen gelden er 37 lesweken per seizoen, met een minimum van 35. Voor theater zijn er minimaal 24 lessen, onder toevoeging van extra lessen, repetities en theaterdagen voor presentaties en producties. Meer gedetailleerde informatie wordt per seizoen aangegeven in het aanbod.

Voor alle tarieven is het uitgangspunt de totale lesperiode en één wekelijkse les. Indien b.v. gekozen wordt voor 1 x les per twee weken, wordt het tarief naar rato aangepast.

 

Betaling

De lesgelden voor reguliere theater- en muzieklessen, AMV en het popkoor dienen in principe in twee termijnen te worden voldaan. In overleg kan spreiding over meerdere betalingstermijnen worden afgesproken. Per termijn wordt een nota toegestuurd, welke binnen vier weken moet worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt tweemaal een herinnering gezonden.

Bij niet betalen binnen de aangegeven tijd kan de deelname aan de lessen en de inschrijving eenzijdig worden beëindigd en wordt een incassotraject gestart.

In bijzondere gevallen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan de directie en/of coördinator.

De kosten voor korter durende cursussen, workshops en projecten worden in één termijn gefactureerd onder dezelfde betalingsvoorwaarden.

Blijf op de hoogte en schrijf je in!

Wil je graag als eerste gemaild worden wanneer we een nieuwe cursus aanbieden of wanneer onze evenementen starten? Schrijf je dan snel in voor onze algemene nieuwsbrief.